درخواست تطبیق واحد

  • درخواست تطبیق واحد

    5,000تومان یکبار
    سفارش دهید
    • - پس از مشاهده نمرات خود در سایت icsu.ir درخواست دهید .
      - کلیه دروس اخذ شده در تمامی ترم ها، فقط در یک فرم درخواست ارسال شود .