ترم مهر 98

نیمسال اول 99-98 -2 موجود است

- قیمت هر درس 80 هزار تومان است، شما 40 هزار تومان را اول و 40 هزار تومان را پایان ترم پرداخت می کنید.
- لطفا بیش از 3 درس انتخاب واحد نکنید، و الا دروس اضافه حذف می شود.